Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Sikkerhet mot flom

Årets vinter er blant de mest snørike i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet i lengre tid, og i Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vårflomanalyse for våren 2018 kommer det frem at det er 40 – 60 prosents sannsynlighet for at det kommer en flom som kan medføre alvorlige skader i flere vassdrag. Mjøsa tappes for mest mulig vann for å være forberedt på stor vannføring, og for hver dag som går med lave temperaturer øker flomfaren. På Varsom.no kan man i sanntid følge med på flomfaren over hele Norge med aktsomhetsnivåer.

Kravene til sikkerhet mot flom er gitt i byggteknisk forskrift § 7-2, og det følger av bestemmelsens første ledd at byggverk hvor konsekvensene av en flom vil være særlig store, ikke skal plasseres i flomutsatte områder.

Hvordan defineres flomfaren?

Sikkerhet mot flom reguleres ved sikkerhetsklasser med utgangspunkt i største nominelle årlige sannsynlighet. Flomstørrelser angis gjerne med et antall års gjentaksintervall. Gjentaksintervallet sier hvor ofte en flom eller stormflo av samme størrelse opptrer i gjennomsnitt over en lang årrekke. En flom med gjentaksintervall på 200 år, også kalt 200-årsflom, opptrer i gjennomsnitt hvert 200. år. Hvert år er sannsynligheten for 200-årsflom lik 1/200, det vil si 0,5 %. Dette utelukker ikke at en kan få to 200-årsflommer med kort tids mellomrom. Beregning av gjentaksintervall for flom er basert på historiske observasjoner og måling av vannføring og/eller vannstand.

Byggverk i flomutsatt område er oppdelt i tre sikkerhetsklasser

Ved plassering av byggverk i flomutsatte områder er det definert tre sikkerhetsklasser med ulike flomstørrelser (angitt med gjentaksintervall); F1, F2 og F3.

Hvilken sikkerhetsklasse ulike typer byggverk tilhører er avhengig av konsekvensene ved oversvømmelse, og disse konsekvensene er igjen avhengig av hvilke funksjoner byggverkene har og/eller kostnadene ved flomskader.

Tabellen nedenfor viser eksempler på byggverk som er knyttet til TEK10 § 7-2 første og annet ledd.

Sikkerhetsklasse F1 gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.

Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold. De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill.

I deler av flomutsatte områder kan det være større fare enn ellers. I flomutsatte områder der det under flom vil være stor dybde eller sterk strøm bør det være samme sikkerhetsnivå som sikkerhetsklasse F3. Dette gjelder områder der dybden er større enn 2 m og der produktet av dybde og vannhastighet (i m/s) er større enn 2 m 2/s.

Sikkerhetsklasse F3 gjelder tiltak der oversvømmelse har stor konsekvens. Dette omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene.

Bestemmelsen i § 7-2 første ledd omfatter tiltak der konsekvensen av en flom er særlig stor. Slike tiltak skal ikke plasseres i flomutsatt område.
Der det ikke er praktisk mulig å plassere eller sikre byggverk mot flom, må bygninger dimensjoneres og utformes slik at det tåler oversvømmelse og dermed ikke fører til fare for mennesker eller større materielle skader.

Eksempler på sikringstiltak:
– heve byggegrunnen til flomsikkert nivå
– flomvoller/flomverk eller utvidelser av elveløp for å hindre oversvømmelser
– erosjonssikring av elvebredder og -bunn for å hindre utrasinger eller nytt elveløp
– sedimentasjonsbasseng for å fange opp løsmasser i elveløp på en kontrollert måte
– reguleringsmagasiner som holder tilbake flomvann og demper flomtoppen
– bygge uten kjeller

Les mer om forskriftskrav for byggverk i forbindelse med klima og nedbør i Byggteknisk forskrift (TEK 17) (krever pålogging).

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer